Důležité stránky

Titulní list

Úvod  Začátek  Další   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán statutárního města Liberec

Obec s rozšířenou působností:

Liberec

Kraj:

Liberecký kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí

Povodňová komise

Liberec (dbf)

 

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe, s.p.
 

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí

 

Dne: 10.12.2007 č.j. MML/ZPVU/Šl/205836/07-SZ 205836/07/2

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 17.6.2014

 

 

ČHMÚ: výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 


Soubor: a_titulni_list.htm